Sipermarrje Armaturash

Kompania ASA-3D sh.p.k operon ne fushen e ndertimit qe ne vition 2006. Sipermarrim armatura te objekteve rezidenciale, industriale, rrugeve, urave dhe veprave te tjera te artit.

Link